تعمیر روتامترهای پتروشیمی پردیس

شرکت ابزار کنترل ارشیا با بهره گیری از دانش متخصصان خود موفق به تعمیر و احیای چندین روتامتر از روتامترهای پتروشیمی پردیس شد. این روتامترها در حادثه ی آتش سوزی پتروشیمی دچار آسیب جدی و از رده خارج شده بودند