خطاها در اندازه گیری

🔬خطا یک مفهوم آرمانی است و بطور کامل قابل شناسایی نیست اما می توان بصورت تخمینی آن را محاسبه کرد.
خطاها به دو دسته تقسیم می شود:
1-خطای تصادفی ( Random Error)
2- خطای سیستماتیک(Systematic Error)
جمع این دو را میتوان به عنوان خطای اندازه گیری در نظر گرفت.

1️⃣خطای تصادفی(Random Error)

خطای تصادفی عبارت است از نتیجه اندازه گیری منهای میانگین نتایجی که از انجام تعداد نا محدودی اندازه گیری یک اندازه ده در شرایط تکرار پذیر بدست می آید.
✔️از آن جایی که تعداد اندازه گیری هایی که می توان انجام داد محدود است خطای تصادفی را فقط با تخمین می توان تعیین کرد.
خطای تصادفی را نمی توان از بین برد تنها می توان آن را کاهش داد.
خطای تصادفی ناشی از عوامل غیر قابل پیش بینی می باشد ( مانند خطای ناشی از عملکرد اپراتور).
این خطا هم به صورت مثبت هم بصورت منفی نسبت به میانگین ظاهر می شود.

2️⃣خطای سیستماتیک:

این خطا میانگین نتایج حاصل از انجام تعداد نامحدودی اندازه گیری یک اندازه ده در شرایط تکرار پذیر منهای مقدار واقعی آن اندازه ده می باشد.
✔️این خطا را می توان کمی نمود و به بصورت یا مثبت یا منفی نسبت به میانگین ظاهر می شود.
خطای سیستماتیک ناشی از تاثیرات شناخته شده کمیت های تاثیر گذار می باشد ( مانند خطای کالیبراسیون تجهیزات).

عضویت در کانال شرکت ابزار کنترل ارشیا