کالیبراسیون چیست؟

📟 کالیبراسیون چیست؟
کالیبراسیون مجموعه ای از عملیات، سیستم ها و مفاهیم است.

⏱ مفهوم کاربردی کالیبراسیون عبارت است از مقایسه ی بین عدد قرائت شده از یک دبی سنج و یک عدد مرجع. فرآیندی که این رابطه را برقرار می کند مجموعه ای از اندازه گیری ها و عملیات مرتبط است که مقایسه را امکان پذیر می کند.

⏳ کالیبراسیون دبی تنها مبتنی بر اندازه گیری یک نقطه یا صرفا اندازه گیری بر اساس دبی نیست مقدار جریان سیال بر حسب واحدهای حجمی یا جرمی بیان می شود. دبی فلومتر تحت تست ممکن است بر حسب شرایط کاری سیال (نظیر فشار، دما، ویسکوزیته و …) با عدد قرائت شده از مرجع تفاوت داشته باشد. در واقع مجموعه ای از عوامل مانند نوع سیال، نرخ جریان، عوامل تاثیرگذار بر خواص فیزیکی سیال و مقدار دبی مرجع هستند که کالیبراسیون را تشکیل می دهند.

⚙️ از آنجا که عوامل فوق به طور مستقیم در عملکرد تجهیزات اندازه گیری دبی تاثیر گذارند، کالیبراسیون باید در شرایط مشخص که معمولا در گواهی کالیبراسیون شرح داده می شود انجام گردد.

 📘 منبع: (VIM 1995; (6.11

🌡آزمایشگاه کالیبراسیون ابزار کنترل ارشیا – آزمایشگاه همکار اداره استاندارد ارائه دهنده خدمات کالیبراسیون انواع فلومترها و تعمیرات، اصلاح رنج دبی و زینه بندی انواع روتامتر

 عضویت در کانال تلگرام