اریفیس فلنچ
مدل: ACA 10
اریفیس جزء قدیمی‌ترین روش‌های اندازه‌گیری دبی است. در این روش، جریان سیال از مجرایی که از سطح مقطع جریان اصلی کوچک‌تر است،...

اریفیس پلیت
مدل: ACA 11
اریفیس پلیت یا صفحه اریفیس در واقع بخشی از مجموعه اریفیس است که اختلاف فشار توسط آن ایجاد می شود. با اندازه گیری اختلاف فشار دو طرف صفحه اریفیس، دبی...

صفحه اریفیس کاهنده فشار
مدل: ACA 12
از صفحه اریفیس کاهنده فشار یا Restriction Orifice Plate برای کاهش فشار یک مایع، گاز یا بخار استفاده می شود.